Oryginalny tekst pochodzi ze strony Muzeum w Wodzislawiu Śląskim (wwww.muzeum.wodzislaw.pl)

Regulamin zwiedzania

SOWA_logotyp_zestawienie z linia_2023

REGULAMIN ZWIEDZANIA

STREFY ODKRYWANIA, WYOBRAŹNI I AKTYWNOŚCI SOWA

 

 

Zwiedzający zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

 

 

§ 1

Misja SOWA

 

Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (zwana dalej „SOWA”) to instytucja kultury, której misją jest inspirowanie do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania. Misję tę SOWA realizuje w szczególności poprzez udostępnianie interaktywnych eksponatów i organizację działań programowych.

 

§ 2

Udostępnianie ekspozycji SOWA

 

 1. SOWA jest prowadzona przez Muzeum w Wodzisławiu Śląskim.
 2. SOWA ma swoją siedzibę przy ul. Ks. Płk. W. Kubsza 2, 44-300 Wodzisław Śląski.
 3. SOWA jest otwarta dla zwiedzających od wtorku do niedzieli, z wyłączeniem dni świątecznych.
 4. SOWA zastrzega sobie prawo otwarcia i zamknięcia także w innych terminach niż określone w ust. 3. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.muzeum.wodzislaw.pl oraz w recepcji na parterze Pałacu Dietrichsteinów.
 5. W uzasadnionych przypadkach SOWA zastrzega sobie prawo do tymczasowej zmiany zasad udostępniania poszczególnych atrakcji oraz wprowadzenia dodatkowych zasad w zakresie przebywania zwiedzających na terenie SOWA (§ 4). Informacje dotyczące wprowadzanych zmian podane zostaną na stronie internetowej www.muzeum.wodzislaw.pl i na facebooku Muzeum w Wodzisławiu Śl.
 6. Wejście na wystawę SOWA jest bezpłatne.
 7. Ze względów bezpieczeństwa liczba osób w pomieszczeniu SOWA jest ograniczona i wynosi 35 osób (łącznie z opiekunami).


 

§ 3

Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

 

 1. Grupy zorganizowane wchodzą na teren SOWA wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji telefonicznie 505-645-001 lub drogą mailową sowa@muzeum.wodzislaw.pl
 2. Organizator ma obowiązek potwierdzić przybycie grupy zorganizowanej w przededniu wizyty.
 3. Każda zorganizowana grupa osób nieletnich musi przebywać na terenie SOWA pod opieką co najmniej jednej osoby pełnoletniej (na każde 15 osób w grupie przypada jeden opiekun).
 4. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za wyrządzone przez nich szkody.
 5. Osoby indywidualne mogą korzystać z wystawy SOWA wspólnie z grupą zorganizowaną wyłącznie za zgodą pracownika SOWY.
 6. Pracownik może nie udzielić zgody z powodu zbyt dużej ilości osób na sali lub ze względów bezpieczeństwa wszystkich zwiedzających.
 7. Pobyt na wystawie SOWA można połączyć ze zwiedzanie wystaw stałych i czasowych dostępnych w Pałacu po wcześniejszym zarezerwowaniu oprowadzania z przewodnikiem.

 

§ 4

Zasady przebywania zwiedzających na terenie SOWA

 

 1. Osoba korzystająca z wystawy SOWA może wejść na Wystawę i do Majsterni i opuścić je wyłącznie głównym wejściem.
 2. Opuszczenie terenu SOWA jest jednoznaczne z zakończeniem zwiedzania.
 3. Zwiedzanie ma charakter indywidualny, dlatego SOWA nie zapewnia przewodników.
 4. Dzieci, które nie ukończyły 13. roku życia, muszą przebywać na terenie SOWA pod opieką osoby dorosłej.
 5. Plecaki, duże torby oraz okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. Szatnia jest czynna w godzinach otwarcia SOWA.
 6. SOWA zastrzega sobie prawo do wyłączenia dowolnej części terenu dla zwiedzających. Informacja o ograniczeniu dostępu zostanie, w miarę możliwości, podana do wiadomości zwiedzających.
 7. SOWA zastrzega sobie prawo do wyłączenia eksponatów, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników SOWA lub innych osób wyznaczonych przez SOWA.
 9. Z eksponatów należy korzystać zgodnie z instrukcjami pracowników SOWA lub innych osób wyznaczonych przez SOWA oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty.
 10. SOWA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z eksponatów.
 11. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia SOWA należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom SOWA lub innym osobom wyznaczonym przez SOWA.
 12. Spożywanie posiłków i napojów na terenie Pałacu jest niedozwolone.
 13. SOWA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.
 14. Ostatnie wejście na wystawę SOWA odbywa się nie później niż pół godziny przed zamknięciem Pałacu.

 

 

§ 5

Zakazy

 

 1. Zwiedzającym znajdującym się na terenie Pałacu zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających oraz wyposażenia SOWA. W szczególności zwiedzającym zabrania się:
  1. wynoszenia lub niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia SOWA;
  2. przenoszenia elementów wyposażenia SOWA poza przeznaczone dla nich miejsca;
  3. wprowadzania na teren SOWA zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników;
  4. wnoszenia i spożywania alkoholu, środków odurzających, palenia tytoniu i papierosów elektronicznych;
  5. wnoszenia na teren SOWA broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
  6. wnoszenia i wprowadzania na teren SOWA rowerów, hulajnóg, deskorolek lub innych urządzeń oraz jeżdżenia na nich;
  7. wnoszenia i spożywania posiłków i napojów, z zastrzeżeniem, że zakaz nie dotyczy dzieci w wieku do 5. roku życia;
  8. prowadzenia działalności handlowej, reklamowej lub agitacji politycznej.

 

 1. Zabrania się przebywania na terenie SOWA osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających oraz eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 2. Osoby naruszające zakazy wskazane w ust. 1 i 2 zostaną wyproszone z terenu SOWA.

 

§ 6

Zasady dotyczące korzystania z Majsterni

 

 1. Przestrzeń warsztatowa (zwana dalej „Majsternią”) przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 8. rok życia, z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 poniżej.
 2. Dzieci, które nie ukończyły 8. roku życia, mogą wejść do Majsterni wyłącznie z dorosłym opiekunem, który wspólnie z nimi korzysta z udostępnionych zestawów doświadczalnych i odpowiada za ich bezpieczeństwo. Na jednego dorosłego opiekuna nie może przypadać więcej niż dwoje dzieci. Wyjątkiem są grupy zorganizowane.
 3. Na teren Majsterni zwiedzających wpuszczają pracownicy SOWA lub inne wyznaczone przez SOWA osoby (zwane dalej„Obsługą SOWA”).
 4. W przypadku wątpliwości co do wieku dziecka Obsługa SOWA ma prawo żądać dokumentu potwierdzającego wiek.
 5. Obsługa SOWA ma prawo odmówić wejścia na teren Majsterni w przypadku, gdy:
  1. liczba osób w Majsterni przekroczy limit miejsc siedzących.  
  2. brak jest dostępnych zestawów doświadczalnych.
 6. W Majsterni obowiązuje całkowity zakaz jedzenia i picia.
 7. Zestawy doświadczalne wydaje wyłącznie Obsługa SOWA.
 8. W tym samym czasie możliwe jest korzystanie wyłącznie z jednego zestawu doświadczalnego. Wypożyczenie kolejnego zestawu doświadczalnego jest możliwe wyłącznie po oddaniu Obsłudze SOWA poprzedniego zestawu doświadczalnego.
 9.  Zestawy mogą być wypożyczane indywidualnie lub w grupie do 5 osób.
 10. Niektóre zestawy dostępne są wyłącznie dla osób pełnoletnich lub dla osób niepełnoletnich z dorosłym opiekunem.
 11. Z udostępnionych zestawów doświadczalnych należy korzystać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa znajdującymi się przy poszczególnych zestawach doświadczalnych.
 12. Zabronione jest wymienianie się udostępnionymi zestawami doświadczalnymi z innymi zwiedzającymi.
 13. Po zakończeniu korzystania z zestawu doświadczalnego zwiedzający zobowiązany jest do jego zwrotu Obsłudze SOWA,z uwzględnieniem, że zestaw doświadczalny powinien być sprawny i kompletny.
 14. W przypadku gdy zwiedzający, dokonał zwrotu zestawu doświadczalnego i nie korzysta z kolejnego zestawu doświadczalnego, zobowiązany jest do opuszczenia terenu Majsterni.
 15. Korzystanie z zestawów doświadczalnych jest możliwe wyłącznie we wskazanych miejscach.

 

§ 7

Bezpieczeństwo

 

 1. Teren SOWA jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego.
 2. SOWA zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy osoby wchodzące na teren Wystaw nie wnoszą przedmiotów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. b)-g) Regulaminu.
 3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób zwiedzających SOWA zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
 4. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji wszystkie osoby przebywające na terenie SOWA zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników SOWA.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.muzeum.wodzislaw.pl oraz na terenie SOWA.
 2. Wchodząc na teren SOWA zwiedzający akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Zwiedzający, który nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu, jest zobowiązany do opuszczenia budynku na prośbę pracownika SOWA.
 4. Dyrektor Muzeum w Wodzisławiu Śl. jest uprawniony do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.muzeum.wodzislaw.pl oraz na terenie SOWY.
Drukuj stronę